ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

คู่มือการใช้งาน Microsoft Office 365

คู่มือการติดตั้ง Microsoft Office 365 Proplus

คู่มือการใช้งาน Microsoft Office 365 (ฉบับผู้ใช้งาน)


เสวนาระดมความคิด เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม


การวัด การสร้างเครื่องมือ

รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักการออกแบบแผนวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนที่มา ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหางานวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย

การจัดการความรู้ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้

แบบขออนุมัติโครงการ


การเขียนเอกสารประกอบการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม


การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการ ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักการตลาด

วิชาหลักการตลาด
(Principles of Marketing)

บทที่
ชื่อบท
ผู้เขียน
1
แนวคิดทั่วไปทางการตลาด
ต้องรวมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อ.บุญสม
2
ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
อ.นก
3
การบริหารการตลาด
ต้องมีการประเมินผลทางการตลาด
อ.ธีระรัตน์
4
พฤติกรรมผู้บริโภค
อ.ตุ๊ก
5
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
อ.ตุ๊ก
6
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
อ.เอื้อง
7
กลยุทธ์การกำหนดราคา
อ.ธีระศักดิ์
8
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย
อ.นก
9
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
อ.บุญสม
10
ระบบข้อมูลทางการตลาด
อ.เอื้อง... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สาขาวิชาการตลาด

ตารางสรุปการเข้าร่วมโครงการในกระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบ

วิชาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ระบบ
(Hardware and System Software Technology)

บทที่

เนื้อหา
ผู้เขียน
1
วิวัฒนาการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
อ.นพดล สิทธิเลิศ
2
โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
3
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
4
ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
5
เทคโนโลยี ไมโครโปรเซสเซอร์
6
ระบบหน่วยความจำ
7
ระบบปฏิบัติการ
8
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
9
บัสและอินเทอร์เฟซ
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นๆ
10
โปรแกรมประยุกต์
11
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และการใช้งาน... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์นพดล  สิทธิเลิศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พื้นฐานคอมพิวเตอร์


วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์

บทที่
เนื้อหา
ผู้เขียน
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อ.อัรฮาวี เจ๊ะสะแม
2
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
3
ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
4
ระบบปฏิบัติการ
5
โครงสร้างและหน้าที่การทำงาน
6
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
7
เครือข่ายสังคมออนไลน์
8
ไวรัส
9
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
10
ความหมายของจรรยาบรรณ

... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์อัรฮาวี เจ๊ะสะแม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การสื่อสารเพื่อการจัดการ

คำนำ
          เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยเป้นการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับคำอธิบายราบวิชา รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการแข่งขันอย่างมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการแตกต่างกัน และสภาพแวดล้อมภายในที่องค์การที่มีการแบ่งกิจกรรมตามความสำคัญของหน้าที่ทางธุรกิจส่งผลให้ลำดับการติดต่อสื่อสารมีความยากลำบากมากขึ้น
          การสื่อสารในองค์การมีความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นส่วนผลักดันให้ภารกิจขององค์การโดยส่วนรวมประสบความสำร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาประกอบเอกสารการสอนฉบับนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการในโลกยุคปัจจุบัน
          อย่างไรก็ตามการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ผู้เรียนควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบดังที่ได้แนะนำไว้ในท้ายบท รวมถึงหมั่นเรียนรู้ ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
          อนึ่ง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยเอกสารทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก ซึ่งผู้เรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นสำคัญ
อาจารย์อินทิรา  มีอินทร์เกิด... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์อินทิรา มีอินทร์เกิด

กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์สุณัฐวัย์ น้อยโสภา
สาขาวิชาการจัดการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมคำนำ

          เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รหัส 292201) เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของหลักสูตรของบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสุตรใหม่ 2557) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรี ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          เนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร ตำรา และหนังสือที่อ้างอิงจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website) ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงโดยนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ เหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาสาระให้สอดคล้องเหมาะสมกับคำอธิบายรายวิชาที่ได้มีการกำกับเอาไว้
          เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเล่มนี้สำเร็จลงได้รับความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้ง 5 ท่าน ในการแบ่งเนื้อหาสาระ ศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียง จนสามารถจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ประกอบการเรียนโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาแล้วนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ดร.นภวรรณ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และโอกาสในการทำงานจัดทำเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตร ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านดังกล่าว ด้วยความเคารพยิ่ง และน้อมรับคำติชมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่อไปนี้
คณาจารย์สาขาประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
สิงหาคม 2558... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คำนำ
          เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเรียบเรียงเนื้อหาสาระในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในรายวิชานี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้เป็มพื้นฐานการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บทบาทและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อองค์กรและธุรกิจกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว, การขนส่งสีเขียว ซึ่งในแต่ละหัวข้อเรื่องของการสอนนั้น จะเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาเอกอื่นๆ ในสาขาวิชาฯได้พร้อมทั้งยังมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้และสุดท้ายยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้นักศึกษานำไปฝึกฝน ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ภาวะผู้นำ

คำนำ
          เอกสารประกอบคำสอน วิชาภาวะผู้นำ รหัสวิชา 2422201 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับนี้ผู้สอนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาที่ผู้สอนได้รวบรวมจาก เอกสาร ตำรา หนังสือ ของผู่ทรงคุณวุฒิที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำอันประกอบด้วย  รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ทฤษฏีและปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมยทั้งตำราประกอบเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สอนอ้างอิงไว้ ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม
          ผู้สอนขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เรียบเรียงแต่งตำราเอกสารที่มีคุณค่า อันนำมาซึ่งคุณประโยชน์เพื่อให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป
          ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง


... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ผศ.ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง
สาขาวิชาการจัดการ

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีสารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
[KM]

          ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีการขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จด้านการศึกษาของประเทศไทยในรอบด้าน โดยมหาวิทยาลัยธนบุรีมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ยั่งยืน จากการดำเนินกิจการ การสร้างกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและสำเร็จเนื่องจากการใช้ความรู้และความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย ความรู้ที่หน่วยงานและบุคลากรนำมาใช้ล้วนส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก หากได้รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นอย่างมาก ดังนั้น กระบวนการจัดการความรู้จึงมีบทบาทในการใช้วิธีการ หรือจัดทำกิจกรรมเพื่อเข้าถึงความรู้ที่มีประโยชน์หรือความรู้ในมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมีมากมายและหลากหลาย ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงความรู้และนำไปใช้ได้ง่าย
          คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยธนบุรี อย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อนำความรู้ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี โดยมีการเชิญอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา เข้ามาระดมความคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้คำปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาทุกหลักสูตร ทุกสายขาที่ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปิดสอน และกิจกรรมสำเร็จไปอย่างลุล่วงโดยไม่ติดขัด จนได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของ แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นที่ปรึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยธนบุรี อันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
          สุดท้ายนี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธนบุรี หวังเป็นอย่างบยิ่งว่าความรู้ทีได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษากับนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ไปปรับใช้ในการทำงานตามแนวทางของท่าน และ ตามแนวทางของหน่วยงานของท่าน อย่างเกิดประโยชน์ และหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการหาองค์ความรู้สำหรับให้คำปรึกษากับนักศึกษาเป็นอย่างดี
          อาจารย์สิทธิศักดิ์  ทองสุข
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
มหาวิทยาลัยธนบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม


ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทย

                                   
คำนำ ผู้เขียน

          หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทย เล่มนี้เป็นการเขียนและเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผู้เขียนและบางส่วนนำเอาบทความวิชาการที่ได้เคยเผยแพร่ในเวทีวิชาการไปแล้ว มาขมวดปมและเรียบเรียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการถ่ายทอดว่า โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว มิใช่เรื่องที่ซับซ้อน น่าเบื่อ และไม่ได้ใช้ประโยชน์
          หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทยนี้ จึงได้เรียงลำดับการนำเสนอจากหลักการ แนวคิดด้านโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้ในบริบทของธุรกิจและบริบทชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นว่าเราสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ได้ทุกเรื่อง และในตอนกลางถึงส่วนท้ายของเล่มผู้เขียนจำทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในมิติความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการ และต้นทุน เพื่อแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของไทยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง
          หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทยนี้ ยังมีการไขข้อสงสัยหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น ต้นทุนของโลจิสติกส์เราสูงจริงหรือไม่ คลองคอดกระขุดแล้วดีจริงหรือไม่ ทำไมเราถึงขนส่งทางถนนมากกว่าทางราง โดยหนังสือเล่มนี้จะทำการวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงวิชาการ มากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว
          ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการผ่านการเล่าเรื่อง วิเคราะห์ และสรุป ด้วยภาษาที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสร้างผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชนในวงกว้างต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยและน้อมรับไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ฉัตรชัย  เหล่าเขตการณ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์ฉัตรชัย  เหล่าเขตการณ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์