ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี



สารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
[KM]

          ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีการขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จด้านการศึกษาของประเทศไทยในรอบด้าน โดยมหาวิทยาลัยธนบุรีมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ยั่งยืน จากการดำเนินกิจการ การสร้างกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและสำเร็จเนื่องจากการใช้ความรู้และความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย ความรู้ที่หน่วยงานและบุคลากรนำมาใช้ล้วนส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก หากได้รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นอย่างมาก ดังนั้น กระบวนการจัดการความรู้จึงมีบทบาทในการใช้วิธีการ หรือจัดทำกิจกรรมเพื่อเข้าถึงความรู้ที่มีประโยชน์หรือความรู้ในมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมีมากมายและหลากหลาย ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงความรู้และนำไปใช้ได้ง่าย
          คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยธนบุรี อย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อนำความรู้ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี โดยมีการเชิญอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา เข้ามาระดมความคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้คำปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาทุกหลักสูตร ทุกสายขาที่ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปิดสอน และกิจกรรมสำเร็จไปอย่างลุล่วงโดยไม่ติดขัด จนได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของ แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นที่ปรึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยธนบุรี อันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
          สุดท้ายนี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธนบุรี หวังเป็นอย่างบยิ่งว่าความรู้ทีได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษากับนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ไปปรับใช้ในการทำงานตามแนวทางของท่าน และ ตามแนวทางของหน่วยงานของท่าน อย่างเกิดประโยชน์ และหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการหาองค์ความรู้สำหรับให้คำปรึกษากับนักศึกษาเป็นอย่างดี
          อาจารย์สิทธิศักดิ์  ทองสุข
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
มหาวิทยาลัยธนบุรี



รายละเอียดเพิ่มเติม