ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

พื้นฐานคอมพิวเตอร์


วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์

บทที่
เนื้อหา
ผู้เขียน
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อ.อัรฮาวี เจ๊ะสะแม
2
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
3
ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
4
ระบบปฏิบัติการ
5
โครงสร้างและหน้าที่การทำงาน
6
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
7
เครือข่ายสังคมออนไลน์
8
ไวรัส
9
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
10
ความหมายของจรรยาบรรณ

... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์อัรฮาวี เจ๊ะสะแม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ