ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย