ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เอกสารประกอบการสอน “ยาก หรือ ง่าย” สาขาน้องใหม่ทำได้


เอกสารประกอบการสอน “ยาก หรือ ง่าย” สาขาน้องใหม่ทำได้
อิทธิกร คำไล้ และคณะ
สาขาวิขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทนำ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 2557 เป็นหลักสูตรน้องใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยได้รับการรับทราบเห็นชอบหลักสูตร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 การเป็นหลักสูตรใหม่นั้นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือการสร้างความน่าเชื่อและความไว้วางใจให้กับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร นอกจากอาจารย์ประจำหลักสูตรจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ให้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ งานวิชาการก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา การมีเอกสารประกอบการสอนที่เป็นรายวิชาการในหลักสูตร ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดีถึงความพร้อมของหลักสูตรในการเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา บางคนอาจจะมองว่า “เอกสารประกอบการสอน” ทำยากเหมือนกับเขียนตำราหรือหนังสือหนึ่งเล่ม แต่แท้จริงอาจจะไม่ยากตามแบบที่ใครต่อใครคิด แท้จริงอาจจะเป็นเพียงเส้นผมบังภูเขาก็ได้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหลักสูตร จึงได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนขึ้นมาหนึ่งเล่มหลังจากจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา สามารถทำเอกสารประกอบการโดยความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ในการกลั่นกรอง รวบรวม คิดวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารประกอบการสอน วิชา 29 2201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขึ้นมา โดยใช้ระยะเวลาในการจัดทำเพียง 4 เดือน เอกสารประกอบการสอนดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้สำหรับการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก อะไรคือปัจจัยสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ อย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า “อาจจะเป็นเพียงแค่เส้นผมบังภูเขา”


รายละเอียดเพิ่มเติม