ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คำนำ
          เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเรียบเรียงเนื้อหาสาระในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในรายวิชานี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้เป็มพื้นฐานการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บทบาทและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อองค์กรและธุรกิจกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว, การขนส่งสีเขียว ซึ่งในแต่ละหัวข้อเรื่องของการสอนนั้น จะเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาเอกอื่นๆ ในสาขาวิชาฯได้พร้อมทั้งยังมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้และสุดท้ายยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้นักศึกษานำไปฝึกฝน ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สาขาการจัดการโลจิสติกส์