ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

หลักเบื้องต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ

คำนำ

ในสภาพปัจจุบันหลักเบื้องต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อการนำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในประมวลผลการทำงานในแต่ละหน่วยงาน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลนยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 บท มีเนื้อหาต่อเนื่องกันผู้อ่านควรอ่านตามลำดับอย่างตั้งใจดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ การสืบค้นระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การวางแผนทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจขององค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศทางการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารบุคคล การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยและจริยธรรมของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางองค์การในทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต                
 คณะผู้จัดทำ

บทที่ 1... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ผศ.ประสงค์ อุทัย