ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ภาวะผู้นำ

คำนำ
          เอกสารประกอบคำสอน วิชาภาวะผู้นำ รหัสวิชา 2422201 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับนี้ผู้สอนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาที่ผู้สอนได้รวบรวมจาก เอกสาร ตำรา หนังสือ ของผู่ทรงคุณวุฒิที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำอันประกอบด้วย  รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ทฤษฏีและปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมยทั้งตำราประกอบเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สอนอ้างอิงไว้ ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม
          ผู้สอนขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เรียบเรียงแต่งตำราเอกสารที่มีคุณค่า อันนำมาซึ่งคุณประโยชน์เพื่อให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป
          ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง


... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ผศ.ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง
สาขาวิชาการจัดการ