ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมคำนำ

          เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รหัส 292201) เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของหลักสูตรของบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสุตรใหม่ 2557) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรี ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          เนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร ตำรา และหนังสือที่อ้างอิงจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website) ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงโดยนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ เหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาสาระให้สอดคล้องเหมาะสมกับคำอธิบายรายวิชาที่ได้มีการกำกับเอาไว้
          เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเล่มนี้สำเร็จลงได้รับความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้ง 5 ท่าน ในการแบ่งเนื้อหาสาระ ศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียง จนสามารถจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ประกอบการเรียนโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาแล้วนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ดร.นภวรรณ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และโอกาสในการทำงานจัดทำเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตร ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านดังกล่าว ด้วยความเคารพยิ่ง และน้อมรับคำติชมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่อไปนี้
คณาจารย์สาขาประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
สิงหาคม 2558... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว