ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การสื่อสารเพื่อการจัดการ

คำนำ
          เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยเป้นการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับคำอธิบายราบวิชา รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการแข่งขันอย่างมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการแตกต่างกัน และสภาพแวดล้อมภายในที่องค์การที่มีการแบ่งกิจกรรมตามความสำคัญของหน้าที่ทางธุรกิจส่งผลให้ลำดับการติดต่อสื่อสารมีความยากลำบากมากขึ้น
          การสื่อสารในองค์การมีความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นส่วนผลักดันให้ภารกิจขององค์การโดยส่วนรวมประสบความสำร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาประกอบเอกสารการสอนฉบับนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการในโลกยุคปัจจุบัน
          อย่างไรก็ตามการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ผู้เรียนควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบดังที่ได้แนะนำไว้ในท้ายบท รวมถึงหมั่นเรียนรู้ ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
          อนึ่ง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยเอกสารทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก ซึ่งผู้เรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นสำคัญ
อาจารย์อินทิรา  มีอินทร์เกิด... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์อินทิรา มีอินทร์เกิด