ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

หลักการตลาด

วิชาหลักการตลาด
(Principles of Marketing)

บทที่
ชื่อบท
ผู้เขียน
1
แนวคิดทั่วไปทางการตลาด
ต้องรวมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อ.บุญสม
2
ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
อ.นก
3
การบริหารการตลาด
ต้องมีการประเมินผลทางการตลาด
อ.ธีระรัตน์
4
พฤติกรรมผู้บริโภค
อ.ตุ๊ก
5
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
อ.ตุ๊ก
6
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
อ.เอื้อง
7
กลยุทธ์การกำหนดราคา
อ.ธีระศักดิ์
8
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย
อ.นก
9
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
อ.บุญสม
10
ระบบข้อมูลทางการตลาด
อ.เอื้อง... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สาขาวิชาการตลาด