ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนบทความวิชาการการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนบทความวิชาการ

อาจารย์สุณัฐวีย์ น้อยโสภา

          สำหรับทุกท่านที่ต้องการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้การเขียนบทความประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในเบื้องต้นนั้นผู้เขียนต้องหาหัวข้อเรื่องที่จะเขียนก่อนเป็นลำดับแรก หัวข้อที่เขียนต้องมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นหัวข้อที่มีความทันสมัยหรือเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป และที่สำคัญควรเลือกหัวข้อที่ผู้เขียนมีองค์ความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เขียนง่ายขึ้นเนื่องจากมีพื้นฐานที่ดี สำหรับการเขียนบทความเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการหัวข้อที่จะเขียนต้องสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่สอนหรือดำรงตำแหน่ง จึงสามารถใช้เสนอเพื่อพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการได้...